Drugo leto izvajanja Projekta Prehod mladih

Drugo leto izvajanja Projekta Prehod mladih

Prehod iz izobraževanja v delo, še posebej v prvo zaposlitev, je pogosto težaven korak za vsakega mladega. Še toliko težji je za mlade s posebnimi potrebami. Pri njih je tveganje za dolgotrajno brezposelnost in posledično pojavljanje številnih sekundarnih težav še posebej veliko. Iskanju in razvijanju rešitev za uspešen prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela je namenjen projekt PREHOD MLADIH, v katerem poskušamo zapolniti vrzel med sicer dobro delujočima šolskim sistemom in sistemom zaposlovanja.

Projekt izvaja nacionalno projektno partnerstvo, ki ga koordinira Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS, izvaja pa 14 izvajalcev programa zaposlitvene rehabilitacije. V štiriletni projekt (januar 2018 – december 2021), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz ESS, bomo vključili 2100 mladih s posebnimi potrebami s področja celotne Slovenije.

V projektne aktivnosti se vključujejo mladi, stari do 29 let, ki imajo motnje v duševnem razvoju, so slepi in slabovidni oziroma imajo okvaro vidne funkcije, so gluhi in naglušni, imajo govorno jezikovne motnje, so gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, z avtističnimi motnjami ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Za mlade je vključitev v projekt prostovoljna in brezplačna.

Pomagamo jim pri odločitvah za ustrezno nadaljnje izobraževanje ali zaposlovanje in jim nudimo strokovno podporo na teh prehodih. Ob prijavi na Zavod RS za zaposlovanje svetujemo in pomagamo do primernih vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja in program zaposlitvene rehabilitacije. Strokovni delavci na projektu z mladimi, vključenimi v projekt, delamo približno 6 do 24 mesecev, odvisno od potreb. Prav tako vse vključene spremljamo vsaj še 6 mesecev po izhodu iz projekta. Ravno spremljanje po izhodu iz projekta oziroma po zaposlitvi, vpisu na višjo stopnjo šolanja ali prijavi na Zavod RS za zaposlovanje je ključnega pomena, saj opažamo, da se pri velikem številu mladih s posebnimi potrebami večje težave pojavijo takrat, ko se znajdejo v novem okolju. Zato jih strokovni delavci spremljamo vse do stabilizacije v novem okolju in jim nudimo vso potrebno podporo in pomoč.

Za čimprejšnje vključevanje na trg dela je potrebno povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, ki lahko na različne načine pripomoremo k hitrejšemu in ustreznejšemu prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela.

Od začetka delovanja projekta oziroma od 1.1.2018 do konca decembra 2019 smo v projekt vključili 1100 mladih s posebnimi potrebami s področja cele Slovenije. Prav tako smo sodelovali z več kot 777 vzgojno izobraževalnimi ustanovami in z več kot 140 delodajalci. V delo z mladimi smo vložili več kot 54.000 ur strokovnega dela.

462 mladih je uspešno zaključilo s projektom, od tega se jih je nekaj zaposlilo, večini pa smo pomagali pri prehodu na višjo stopnjo šolanja ali pri prijavi na Zavod RS za zaposlovanje s ciljem napotitve v program zaposlitvene rehabilitacije ali pa druge programe aktivne politike zaposlovanja.

Vzgojno izobraževalne organizacije, podjetja, lokalne skupnosti, javni in zasebni zavodi, društva, invalidske, humanitarne in druge organizacije! S skupnimi močmi lahko pomagamo mladim s posebnimi potrebami pri vstopu na trg dela.

Za več informacij o projektu PREHOD MLADIH vas vabimo, da obiščete našo spletno stran www.prehodmladih.si.

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS