Družbena odgovornost pri prehodu mladih invalidov na trg dela in predstavitev sistemske ureditve problema v DZ

Družbena odgovornost pri prehodu mladih invalidov na trg dela in predstavitev sistemske ureditve problema v DZ

Priprava prispevka: Racio d.o.o. in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS

Predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini in nasilju, so se v ponedeljek, 3. oktobra, sešli z najvišjimi predstavniki organov, zadolženih za to področje. Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije se je zavzelo za vključitev storitev iz projekta Prehod mladih v sistemsko rešitev problematike. Rezultati sprotnih evalvacij projekta kot tudi številne uspešne zgodbe in pričevanja vključenih mladih s posebnimi potrebami in drugih deležnikov (staršev oz. skrbnikov, šolskih strokovnih delavcev, zdravnikov različnih specialnosti in drugih strokovnjakov) namreč
kažejo, da so storitve prehoda, ki smo jih razvili tekom projekta, nujno potrebne. Gre za storitve, ki zelo dobro dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo obstoječe vrste pomoči mladim s posebnimi potrebami (oziroma mladim invalidom), zato smo na srečanju v Državnem zboru predlagali, da se v projektu Prehod mladih preizkušene storitve uvrsti med obstoječe storitve zaposlitvene rehabilitacije.

V Državnem zboru Republike Slovenije je 3. oktobra letos potekal posvet s predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini in nasilju ter najvišjimi predstavniki državnih organov, ki so zadolženi za to področje. Na posvetu je Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije (v nadaljevanju: ZIZRS) predstavilo problematiko nadaljnjega izvajanja storitev, ki jih je uspešno preizkusilo v okviru pilotnega projekta Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju Prehod mladih) od 1. januarja 2018 do 31. avgusta letos in predlagalo rešitev v smislu sistemske ureditve te problematike.

Projekt, ki je bil financiran s strani Republike Slovenije preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, in koordiniran s strani ZIZRS, smo širom Slovenije izvajali izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.

Projekt se je v času izvajanja edinstveno in inovativno loteval zniževanja visoke stopnje brezposelnosti med mladimi s posebnimi potrebami v slovenskem prostoru in se je uveljavil kot nepogrešljiv povezovalni člen med sistemom šolanja in sistemom zaposlovanja, kar so prepoznale tudi številne vzgojno-izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove, centri za socialno delo, delodajalci, društva in druge organizacije.

Ciljna skupina projekta so bili mladi s posebnimi potrebami: mladi z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, mladi z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, mladi z motnjami avtističnega spektra ter mladi s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, pri katerih smo ugotavljali, da imajo večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju kot drugi vrstniki. Posledično sta bila pri njih tveganje za dolgotrajno brezposelnost in pojav številnih sekundarnih težav bistveno večja.

Namen projekta je bil mladim s posebnimi potrebami, ki obiskujejo zaključne razrede oziroma letnike osnovne, srednje šole ali terciarnega izobraževanja in tudi mladim, ki zaradi različnih razlogov niso bili
vključeni v šolski sistem, pomagati pri prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela ter jim s tem omogočiti, da postanejo polnopravni člani družbe. V projekt smo vključili 2.073 mladih iz cele
Slovenije, ki smo jim pomagali najti čim boljši način prehoda iz šole na trg dela in pri tem spisali številne zgodbe dobrih praks. Te bodo v kratkem objavljene v zaključnem zborniku projekta Prehod mladih, ki bo dostopen tudi na spletni strani www.prehodmladih.si.

Na posvetu smo predlagali, da se brez sprememb ali dopolnil Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) preizkušene storitve prehoda mladih uvrsti med storitve zaposlitvene rehabilitacije in izvaja v sklopu storitev, opredeljenih v zadnji alineji 1. odstavka 15. člena. Izvajanje oziroma opravljanje drugih storitev omogočajo tudi veljavni Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije. Nova storitev prehoda mladih bi namreč, glede na evalvacije projekta, izjemno dobro dopolnjevala obstoječe storitve zaposlitvene rehabilitacije.

Predlagali smo tudi rešitev financiranja teh storitev, in sicer na osnovi 80. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki omogoča, da Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije denarna sredstva, pridobljena s plačilom zaradi neizpolnjevanja kvote, uporablja za financiranje drugih vzpodbud in v 67. členu v zadnji vrstici navaja tudi druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide ter druge razvojne vzpodbude. Menimo, da je tovrstna poraba sredstev upravičena, saj bi takšna rešitev mladim invalidom omogočila enakopravnejše vključevanje v zaposlitev in s tem v družbo.

Upamo, da bodo odločevalci podprli čim hitrejšo sistemsko ureditev v projektu Prehod mladih preizkušenih storitev in s tem omogočili mladim s posebnimi potrebami in njihovim družinam pomoč in podporo pri tako pomembnih odločitvah, kot sta poklic in zaposlitev, v katerem preživimo vsaj tretjino življenja in je zato še kako pomembno, da smo pri tem zadovoljni in srečni.