NOVICA ČLANA: PROJEKT PREHOD MLADIH – QUO VADIS?

RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o.

V okviru projekta PREHOD MLADIH že četrto leto pomagamo mladim s posebnimi potrebami pri prehodu iz enega nivoja šolanja na drugega in po zaključku šolanja na trg dela. Z aktivnostmi v projektu poskušamo kar najbolje zapolniti vrzeli, ki se kažejo med sicer dobro delujočim sistemom šolanja otrok s posebnimi potrebami in sistemom zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Ciljna skupina so mladi s posebnimi potrebami (to so mladi z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, mladi z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, mladi z avtističnimi motnjami in mladi s čustvenimi in vedenjskimi motnjami), ki imajo večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju kot ostali mladi. Posledično je pri njih tveganje za dolgotrajno brezposelnost in tudi pojav številnih sekundarnih težav bistveno večje. Pomanjkanje pozitivnih socialnih in delovnih izkušenj, manj priložnosti za razvoj strategij,  pomembnih za spoprijemanje s socialnimi situacijami in kasnejšimi zahtevami delodajalcev, slaba informiranost o skritem trgu dela, ki je pripravljen na vključevanje oseb s posebnimi potrebami, ter pomanjkljive informacije o organizirani strokovni podpori za vključevanje na trg dela so le nekateri izmed dejavnikov, ki otežujejo kasnejši uspešen prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela in predstavljajo izzive, s katerimi se srečujemo pri delu v projektu.

Ves čas izvajanja projekta se z vsemi močmi trudimo slediti zastavljenim ciljem in kazalnikom, kar kažejo tudi rezultati našega dela. V prvih treh letih delovanja smo v projekt uspešno vključili  1578 mladih s posebnimi potrebami s področja cele Slovenije, kar pomeni 75% vseh predvidenih vključitev v štiriletnem projektu.

Sodelovali smo s 791 vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in 140 delodajalci. V delo z mladimi smo vložili 91.072  ur strokovnega dela. Strokovni delavci na projektu pa sodelujemo tudi s šolami, starši in z drugimi ustanovami, pomembnimi za prehod mladega, kot so centri za socialno delo, različna društva, zdravstvene ustanove in podobno. S takšnim pristopom omogočamo multidsciplinarno in medresorsko sodelovanje, ki je ključnega pomena pri delu z mladimi s posebnimi potrebami na prehodu iz šole na trg dela.  

V času epidemije Covid 19 smo se strokovni delavci hitro prilagodili novim razmeram in nadaljevali delo z mladimi na daljavo s pomočjo novih tehnik, metod in načina dela. Delo na terenu skladno z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi izvajamo zelo prilagojeno.

Mladi s posebnimi potrebami (in tudi starši) nas v spremenjenih razmerah še bolj potrebujejo, zato v tej smeri poskušamo uresničevati zastavljene cilje tudi izven okvirjev. V projektu zagotavljamo permanentni proces dela, ne glede na izredne in nepredvidljive situacije, kar je s strani  mladih, staršev, svetovalnih delavcev v vzgojno- izobraževalnih organizacijah in drugih deležnikov prepoznano kot pomembna vrednota našega dela, zato se v negotovem času epidemije še bolj obračajo na nas s prošnjo po sodelovanju.

Že od pričetka izvajanja pilotnega projekta opozarjamo na potrebo po sistemski rešitvi vključevanja mladih s posebnimi potrebami na trg dela. Dolgoročni cilj projekta je umestitev storitve PREHOD MLADIH med storitve zaposlitvene rehabilitacije, kar bi omogočilo  sistemsko in celovito ureditev prehoda mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela. V četrtem letu izvajanja se ta zahteva izraža še toliko bolj zaradi bojazni, da se po zaključenem štiriletnem pilotnem izvajanju projekta storitve ne bodo takoj nadaljevale v smislu podaljšanja projekta do sistemske ureditve tega področja, kar bi bila za mlade, njihove starše, skrbnike in druge deležnike, s katerimi sodelujemo v projektu, velika škoda. Ob izgubi povezovalnega člena bi lahko zamrlo tudi s trudom vzpostavljeno multidisciplinarno in medresorsko delo na področju mladih s posebnimi potrebami. Zato apelirajmo na odločevalca, da podpre nujno kontinuiteto dela na projektu s tem, da najde ustrezne rešitve nadaljevanja oziroma podaljšanja projekta vse dokler se storitve prehoda ne uredi na sistemski ravni.


Za več informacij o projektu PREHOD MLADIH vas vabimo, da obiščete našo spletno stran http://www.prehodmladih.si.


Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS

Karl Destovnik, predsednik ZIZRS in vodja projekta Prehod mladih

Mojca Arh, koordinatorka projekta

mag. Tatjana Dolinšek,  koordinatorka projekta

mag. Maja Zovko Stele, koordinatorka projekta