Borzen

BORZEN JE DRUŽBA, ZAVEZANA TRAJNOSTNI PRIHODNOSTI

Borzen s svojim poslanstvom in delovanjem sooblikuje energetsko učinkovito in družbeno odgovorno prihodnost. Narava temeljnih dejavnosti družbe je trajnostno usmerjena. Borzen slovensko podporno shemo za okolju prijazne načine proizvodnje elektrike in s tem spodbujamo izrabo naravnih virov, kar ima pozitivne posledice na okolje. Kot operater trga z elektriko pa prispeva k stabilnemu, transparentnemu in dobro delujočemu trgu z elektriko in je pomemben člen v verigi zagotavljanja elektrike končnemu odjemalcu.

 

SPODBUJANJE MEHANIZMOV TRANSPARENTNOSTI

Preglednost, integriteta in odkritost so temelji trga z elektriko. Spodbujanje mehanizmov, ki zagotavljajo takšna ravnanja, so v interesu deležnikov in dajejo signal dobro delujočega trga. Borzenov trud je tako usmerjen v izvajanje aktivnosti, ki zagotavljajo transparentnost trga z elektriko – med drugim s pripravo pravil za posamezne segmente energetskega trga, izvajanjem storitve poročanja skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga, spodbujanjem pretoka izmenjave podatkov na trgu ter ne nazadnje s sprotnim in popolnim objavljanjem podatkov, poročil in drugih informacij.

 

ZAVEZANI TRAJNOSTNI ENERGIJI

Na področju informiranja, ozaveščanja in usposabljanja se prioritetno posveča vsebinam obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije in jih komunicira v sklopu blagovne znamke TRAJNOSTNA ENERGIJA. Na ta način želi opolnomočiti posameznike in ostale subjekte ter jim pomagati pri sprejemanju odločitev, ki bodo dolgoročno gledano najustreznejše tako za njih same kot tudi za naše okolje in prihodnje generacije.

 

SOUSTVARJANJE SODOBNEGA IN NAPREDNEGA ENERGETSKEGA TRGA

Na Borzenu podpirajo učinkovito delovanje enotnega energetskega trga ter soustvarjajo nov način upravljanja nacionalnih podnebno-energetskih politik, saj razvijajo in izvajajo nekatere mehanizme, ki aktivno pomagajo na tej poti.